מהו דו"ח רווח והפסד?

מהו דו"ח רווח והפסד?

דו"ח רווח והפסד מהווה אחד מארבעת הדו"חות הכספיים של העסק, בנוסף למאזן, תזרים מזומנים, ודו"ח שינויים בהון העצמי.

דו"ח רווח והפסד מפרט את התוצאות הכספיות של העסק: הכנסות, הוצאות, ורווח או הפסד נקי, במשך תקופת זמן מוגדרת, שלרוב הינה חודש, רבעון, או שנה. 

דו"ח רווח והפסד מכונה באנגלית "P&L – Profit and Loss", ובעברית מקובל גם לקצרו ל-"דו"ח רוו"ה".

איך נראה דו"ח רווח והפסד?

בדומה ליתר הדו"חות הכספיים של העסק, גם את דו"ח רווח והפסד יש להכין לפי התקנים החשבונאיים ובהתאם לסוג העסק. 

לפי התקנים החשבונאיים יש לערוך את דו"ח הרווח והפסד במבנה מורכב ורב שלבי, אשר מכיל קבוצות של נתונים שונים, תוצאות ביניים, ושורה תחתונה, כמפורט להלן: 

קבוצות הנתונים עוסקות במכירות, הוצאות גולמיות, הוצאות תפעוליות, והוצאות מימון.

תוצאות הביניים מפרטות את הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, והרווח לפני מס הכנסה. 

השורה התחתונה מציגה את הרווח/ההפסד נקי של העסק. 

המבנה המורכב והמפורט של דו"ח רווח והפסד (להבדיל ממבנה פשוט שמציג רק את כלל ההכנסות וכלל ההוצאות), מאפשר לנתח את פעילות העסק ולייעל אותו. כך, לדוגמא, באמצעות הדו"ח ניתן להבין מהן הפעילויות הרווחיות של העסק, שכדאי להשקיע בהן ולהרחיב אותן, והאם יש לו הוצאות מוגזמות ומופרזות, שניתן לקצץ בהן בהן, וכדומה.

להלן דוגמא למבנה בסיסי של דו"ח רווח והפסד שנתי:

נושא

הוצאות

מכירות

200,000

עלות המכירות

80,000

רווח גולמי

120,000

הוצאות מכירה

10,000

הוצאות הנהלה וכלליות

20,000

הכנסות (והוצאות) אחרות

20,000

רווח תפעולי

70,000

הכנסות (והוצאות) מימון, נטו

20,000

רווח לפני מס הכנסה

50,000

מס על הכנסה

15,000

רווח נקי, לאחר מס

35,000

איך מכינים דו"ח רווח והפסד?

לצורך הכנסת דו"ח רווח והפסד, יש לאסוף את כל נתוני ההוצאות וההכנסות של העסק, ולחשב באמצעותם את תוצאות הביניים והשורה התחתונה של הדו"ח: הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח לפני מס, והרווח/הפסד הנקי.

1. הרווח הגולמי

הרווח הגולמי מציג את ההפרש בין סך כל העלויות הגולמיות שנדרשות לצורך רכישה או ייצור של מוצר לבין כל ההכנסות שהתקבלו ממכירת המוצר.

עסק ללא רווח גולמי, או עסק בעל רווח גולמי נמוך במיוחד, איננו עסק כדאי, ועל כן ניתן להסיק כבר מנתון הרווח הגולמי עד כמה, אם בכלל, מומלץ להמשיך לתפעל את העסק.

כדי לחשב את הרווח הגולמי, יש לסכם בנפרד את עלות המכירות של המוצר, ואת סכום  ההכנסות שהתקבלו ממכירת המוצר, ולאחר מכן לנכות את עלות המכירות מסכום ההכנסות.

כשמדובר בעסק שיווקי, קרי, עסק שרק קונה סחורה ומוכר אותה, עלות המכירות הינה עלות רכישת המוצר, שכוללת מחיר קניית המוצר וההוצאות הנלוות, כגון הוצאות הובלה, תשלומי מכס, וכיו"ב.

כשמדובר בעסק יצרני, קרי, עסק שגם מייצר בעצמו את הסחורה שהוא מוכר, עלות המכירות הינה עלות יצור המוצר, שכוללת מחיר חומרי הגלם, תהליכי העיבוד, חרושת, פחת, עבודות חוץ, ועוד.

2. הרווח התפעולי

הרווח התפעולי, שמכונה גם "רווח מפעולות רגילות", משקף את יעילות הניהול התפעולי של העסק ואת יכולתו לייצר תזרים מזומנים.

לצורך חישוב הרווח התפעולי, יש להפחית מסכום הרווח הגולמי של העסק את הוצאות התפעול השוטף שלו,  שכוללות הוצאות מכירה, שיווק, פרסום, והוצאות הנהלה.

שימו לב: יש עסקים שמפחיתים או מוסיפים בשלב חישוב הרווח התפעולי גם את רכיב "הוצאות והכנסות אחרות", שעוסק בהוצאות והכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של העסק, כגון מכירת רכוש קבוע, רווחי הון, ורווח אקוויטי. לעומת זאת, יש עסקים שמתחשבים ברכיב זה בשלב הבא של הדו"ח.

3. הרווח לפני מס

הרווח לפני מס הכנסה הינו הסכום שלפיו ישולם מס ההכנסה של העסק.

לצורך חישוב הרווח לפני מס, יש להפחית מסכום הרווח התפעולי של העסק את הוצאות המימון שלו.

הוצאות המימון של העסק כוללות את העמלות והריביות בגין הלוואות שניתנו לעסק במסגרות אשראי שונות (וזאת להבדיל מכספי פרעון ההלוואות כשלעצמן).

4. הרווח / ההפסד הנקי

הרווח/הפסד הנקי של העסק מסכם ומציג את השורה התחתונה של הפעילות הכספית של העסק בתקופת הזמן הנבדקת, ומבהיר תכל'ס האם המדובר בעסק רווחי או מפסיד.

כדי לחשב את הרווח/הפסד הנקי של העסק, יש לנכות את סכום מס ההכנסה של העסק לשלם מסכום הרווח לפני מס של העסק.

מי חייב להגיש דו"ח רווח והפסד?

החוק בארץ מחייב עסקים עצמאיים ותאגידים שונים להגיש דו"ח רווח והפסד שנתי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח, שמתייחס לפעילות העסק במהלך שנת המס הקודמת שהסתיימה ביום 31.12. 

למשל, דיני המס מחייבים כל עסק עצמאי להגיש מדי שנה לרשויות מס הכנסה דו"ח רווח והפסד מותאם לצרכי מס, שמכונה גם "דו"ח התאמה למס", וזאת בנוסף לדו"ח השנתי שעליהם להגיש להן.

בנוסף, העמותות מחוייבות להגיש לרשם העמותות דו"ח רווח והפסד שנתי,  וחברות ציבוריות שנסחרות בבורסה מחוייבות להגיש דו"ח רווח והפסד שנתי (ואף תקופתי) לרשות ניירות הערך.

אני מזמין אתכם לעשות את הצעד הראשון בשיחת ייעוץ ללא התחייבות

מהי החשיבות של דו"ח רווח והפסד?

לדו"ח רווח והפסד יש חשיבות רבה לכל עסק, מאחר שניתן להשתמש בו למטרות שונות, ובראש ובראשונה כדי לבדוק את ריווחיות העסק, ובכלל זאת לבחון ולנתח את מקורות הרווח או גורמי ההפסד שלו.

כדי להעריך את היקף רווחיותו של העסק, ניתן, בין היתר, גם לערוך יחסי רווחיות שונים אשר משקפים את מידת יכולתו של העסק להפיק רווחים מסך המכירות שלו, כגון יחס רווח גולמי למכירות, יחס רווח תפעולי למכירות, ויחס רווח נקי למכירות.

ככל שיחס הרווחיות גבוה יותר, המשמעות היא שהעסק מפיק יותר רווחים מהמכירות שלו. לעומת זאת, אם יחס הרווחיות שלילי, המשמעות היא שהעסק למעשה מפסיד על כל שקל שהוא מוכר.

באמצעות הדו"ח בעל העסק או א, יועץ עסקי הנשכר מטעמו, יכול לבחון האם ישנן בעסק הוצאות שאפשר וכדאי לקצץ בהן, להבין מהם המוצרים ו/או שירותים הרווחיים יותר, איך ניתן לשפר רווחיות ממכירת מוצר או שירות מסוים, ועוד.

בנוסף, ניתן להסיק מהדו"ח מסקנות חשובות כגון דרכים יעילות לשיפור הפעילות בעסק, כדאיות השקעה בעסק, כדאיות רכישת העסק או מיזוגו עם עסק אחר, וכדומה.

בנוסף ניתן לזהות מגמות או שינויים שחלו במצב העסק, וניתן להשוות גם את ביצועיו בתקופת הדו"ח לביצועיו בשנים קודמות כדי לבדוק האם העסק משתפר ומתייעל משנה לשנה, או שמא ההיפך.

מי עוד יכול להשתמש בדו"ח רווח והפסד?

חוץ מבעל העסק עצמו, שכאמור משתמש בדו"ח רווח והפסד כדי לבחון את יעילות העסק שלו, ישנם גם גורמים נוספים שיכולים להשתמש בו ולהיעזר בנתוניו, ובהם ציבור המשקיעים ונותני האשראי.

משקיעים ששוקלים להשקיע בעסק כלשהו, או לרכוש אותו, או התמזג אותו, ידרשו מבעל העסק להציג בפניהם את דו"ח רווח והפסד שלו, בנוסף ליתר הדו"חות הכספיים שלו, כדי להתרשם מתוצאותיו הכספיות של העסק ולקבל החלטות בהסתמך עליהן.

גם נותני האשראי השונים, כגון בנקים, חברות מימון חוץ בנקאיות, ספקים, וכו', ידרשו מבעל העסק שיפנה אליהם בבקשה למתן אשראי להציג בפניהם את דו"ח רווח והפסד שלו ויתר דו"חותיו הכספיים, כדי להחליט האם להיענות לבקשתו או לאו.

שלומי גבאי
שלומי גבאי

יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם.

מאמרים נוספים

אודות שלומי גבאי

שלומי גבאי, יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם. בתהליך הליווי, מבצע שלומי אנליזה לעסק ברמת המאקרו והמיקרו.

למידע נוסף >>>

תוכן עניינים

דברו איתי