מהו דו"ח תזרים מזומנים? וכיצד הוא נראה?

דו"ח תזרים מזומנים

דו"ח תזרים המזומנים הינו מסמך חשבונאי חשוב ביותר, אשר מפרט את כל המזומנים שנכנסים ויוצאים מהעסק.

כלומר, מדובר בדו"ח שמפרט את כל התשלומים ששולמו בפועל על ידי העסק, וכן את כל התקבולים שהתקבלו בפועל בעסק.

דו"ח תזרים המזומנים מהווה אחד מארבעת הדו"חות הכספיים של העסק, וזאת בנוסף למאזן, דו"ח רווח והפסד, ודו"ח שינויים בהון העצמי, אשר יחדיו מציגים את התמונה הפיננסית המורכבת של העסק.

יש להכין את דו"ח תזרים המזומנים לפי תקן בינלאומי מספר 7 (IAS 7), ולהציגו לפי כללי החשבונאות המקובלים וסטנדרט התקינה שאליה כפוף העסק: סטנדרט התקינה הבינלאומית –  IFRS או סטנדרט התקינה הישראלית – Israeli GAAP.

מהי החשיבות של דו"ח תזרים מזומנים?

דו"ח תזרים  מזומנים הינו דו"ח חשוב ביותר, שחיוני לניהול נכון של העסק, מאחר שהוא מספק תמונה עדכנית על מידת היציבות הפיננסית של העסק בהתבסס על כספי המזומנים (הכסף הנזיל) שיש לו.

הדו"ח מאפשר לבעל העסק (ולגורמים נוספים, כגון משקיעים ונותני אשראי) להבין כיצד מנוהלים המזומנים של העסק שלו: מהיכן מגיע הכסף ועל מה מוציאים כסף; האם העסק בתהליך צמיחה או קמילה; כיצד ממומנת הפעילות העסקית שלו; ומה צופן לו העתיד.

והעיקר: חשוב להבין שתזרים המזומנים מהווה את החמצן של העסק, ושרווחיותו של העסק לבדה איננה מבטיחה את קיומו והצלחתו.

וכדי שהעסק יוכל להתקיים ולהצליח לאורך זמן, יש לנהל את תזרים המזומנים שלו באופן יעיל וחכם, ולדאוג שהוא יהיה חיובי כל הזמן ובעל יכולת לפרוע במועד את כל ההתחייבויות הכספיות השוטפות של העסק.

תזרים מזומנים חיובי נוצר כאשר ההכנסות בפועל של העסק גבוהות מההוצאות שלו בפועל.

תזרים מזומנים שלילי נוצר כאשר ההוצאות בפועל של העסק גבוהות מההכנסות שלו בפועל.

כאשר תזרים המזומנים של העסק שלילי, ואין לו מספיק כספים מזומנים כדי לשלם במועד את התחייבויותיו השוטפות, הוא עלול להיקלע לקשיים, ואף להגיע לפשיטת רגל, וזאת גם כשמדובר בעסק ריווחי לכאורה, לפי דו"ח רווח והפסד שלו (רווח "על הנייר").

לרוב, מצב כזה עלול להתרחש כאשר מועדי התשלומים בפועל של העסק מקדימים בהרבה את מועדי התקבולים בפועל שלו, וכתוצאה מכך חלק מהתקבולים טרם התקבל בעסק בשעה שכספים רבים כבר יצאו ממנו.

למעשה, כ- 70% מהעסקים בארץ נסגרים בגלל תזרים מזומנים שלילי, כולל עסקים שלכאורה היו רווחיים.

נהוג להפיק את דו"ח תזרים המזומנים אחת לשנה, אבל מומלץ להפיק אותו לעיתים קרובות יותר כדי להיות עם יד על הדופק, ולפחות מדי רבעון, וזאת כדי לקבל פרספקטיבה רחבה וקבועה בזמן אמת על היכולת הכספית של העסק, וכדי לנקוט מיידית בצעדים שונים כאשר התזרים מצביע על מגמה שלילית. צעדים אלו יכולים לכלול ביצוע מכירות מיידיות כדי להכניס יותר מזומנים לעסק, קיצוצים בהוצאות מיותרות, שינוי התוכנית השיווקית של העסק, ועוד.

מהו המידע שניתן להפיק מדו"ח תזרים מזומנים?

כאשר בוחנים את דו"ח תזרים המזומנים לעומק, ניתן להבחין בגורמים שהובילו לירידה או לעלייה בתזרים, כגון תנודות עונתיות במצב המכירות של העסק, אירועים בלתי צפויים כגון התייקרות חדה של חומרי הגלם או משבר עולמי (בדומה למשבר הקורונה), הוצאות בלתי צפויות, ועוד, ובהתאם לגורמים אלו לנקוט בצעדים הנדרשים כדי לייצב את התזרים של העסק. 

בנוסף, הדו"ח מאפשר לבעל העסק לקבוע תקציב ריאלי, להחליט האם לבצע השקעות, לקצץ בהוצאות, לצמצם פעילות או להרחיב אותה, האם למשוך דיבידנדים, ועוד.

להן דוגמאות לשאלות שונות שניתן לקבל עליהן מענה בדו"ח תזרים המזומנים:

 • כמה כסף מזומן יש בקופת העסק?
 • כיצד מנוהלים המזומנים בעסק?
 • מהן ההוצאות יש לעסק? 
 • מהן ההכנסות של העסק?
 • האם וכמה כסף נזיל עומד לרשות בעלי העסק?
 • למה חלה ירידה/עליה במזומנים? למה יש ירידה במזומנים של העסק למרות שהוא לכאורה רווחי?
 • איזה שימוש נעשה במזומנים של העסק: השקעה בפיתוח העסק? השקעה בשוק ההון? וכדומה. 
 • כיצד העסק מממן את השקעותיו?
 • מה העסק עושה עם עודפי המזומנים שלו?
 • מהו כושר הפירעון של העסק?
 • עד כמה העסק תלוי בהון זר?
 • מהו כושר העסק לייצר מזומנים בעתיד?
 • מה היו ביצועי העסק מבחינת תזרים המזומנים בתקופות שונות?

מהו המבנה של דו"ח תזרים מזומנים?

דו"ח תזרים מזומנים מחולק בעיקרו לשלוש סוגי פעילויות: פעילות שוטפת, פעילות השקעה, ופעילות מימון.

(1) מזומנים מפעילות שוטפת

פעילות שוטפת כוללת את הפעילויות העיקריות לייצור ההכנסות של העסק, ופעילויות אחרות שאינן פעילות השקעה או פעילות מימון (כלומר, מדובר למעשה בסעיף סל).

חלק זה כולל כספי מזומנים בגין הכנסות שהעסק קיבל ממכירת סחורה, מוצרים, או שירותים, וכן כספי מזומנים שהעסק שילם בגין ההתחייבויות הכספיות שלו, כגון קניית חומרי גלם ועבודה, תשלום שכר עובדים, תשלום שכר דירה,  תשלומי מסים, תשלומי ביטוחים, החזר חובות, ומימון הוצאות שוטפות נוספות.

ניתן ללמוד מחלק זה בדו"ח על היקף העצמאות הפיננסית של העסק, העדר התלות של העסק במקורות מימון חיצוניים, יכולתו של העסק לפרוע חובות והלוואות, כושר ההשקעה של העסק, ועוד.

(2) מזומנים מפעילויות השקעה

פעילות השקעה כוללת רכישה ומכירה של נכסים קבועים (נכסים לזמן ארוך) והשקעות אחרות.

חלק זה כולל כספי מזומנים שהושקעו לצורך רכישת רכוש קבוע (כגון רכישת משרד, מפעל, חנות, או מחסן), רכישת נכסים שאינם מוחשיים, מכירה וקניה של ניירות ערך, מתן הלוואות וגבייתן, מקדמות, מענקים, חוזים עתידיים, וכיו"ב.

ניתן ללמוד מחלק זה בדו"ח על מדיניות ההשקעה של העסק, כושר ההשקעה שלו, וכיצד משמשות הוצאות העסק לשימור ושדרוג נכסיו.

(3) מזומנים מפעילויות מימון

פעילות מימון עוסקת במזומנים שנובעים ממקורות מימון זרים.

מדובר בכספים במזומן שהתקבלו מהלוואות, אשראי, הנפקת מניות, תרומות, וכיו"ב.

ניתן ללמוד מחלק זה בדו"ח על השינויים בהון המזומן של העסק, ולנסות לנבא מה יקרה לו בעתיד.

מהם "מזומנים" ו-"שווי מזומנים"?

דו"ח תזרים המזומנים סוקר בעיקרו את היקף ה- "מזומנים" ו-"שווי מזומנים" של העסק.

"מזומנים" (Cash) מוגדרים בתקן בינלאומי 7 כמזומנים שניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה.

במילים פשוטות יותר, מדובר במזומנים בקופת העסק ובחשבונות הבנק, ופיקדונות שניתנים למשיכה מיידית בסכומם המלא.

"שווי מזומנים" (Equivalents Cash) מוגדרים בתקן בינלאומי 7 כהשקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי.

במילים פשוטות יותר, מדובר בהשקעות לזמן קצר (תקופה שאינה עולה על 3 חודשים), שניתן להמירן לסכום ידוע של מזומנים, ולא צפוי שינוי משמעותי בערכן.

מהם ההבדלים בין דו"ח תזרים מזומנים לדו"ח רווח והפסד?

הן דו"ח תזרים המזומנים והן דו"ח רווח והפסד עוסקים בכספים שיוצאים ונכנסים מהעסק, אולם קיימים ביניהם מספר הבדלים מהותיים, ועל כן חשוב לקרוא אותם יחדיו כדי לקבל תמונה שלמה אודות מצב העסק.

ההבדל העיקרי ביניהם עוסק בהתייחסות למועד התשלום בפועל.

בעוד דו"ח תזרים מזומנים כולל אך ורק תשלומים ותקבולים שהתבצעו בפועל מחשבון העסק, אזי דו"ח רווח והפסד מבוסס על מועדי החשבוניות שהעסק הוציא או קיבל, ללא התחשבות בשאלה אם הכסף שולם או נתקבל בפועל, ועל כן הוא כולל גם כספים שטרם נכנסו או יצאו בפועל מחשבון העסק.

הבדל זה עלול לגרום למצב שבו יש לעסק דו"ח תזרים מזומנים שלילי, למרות שיש לו דו"ח רווח והפסד חיובי. מצב כזה מתרחש כאשר העסק הוציא חשבוניות שנרשמו כהכנסות בדו"ח רווח והפסד, אולם הוא טרם קיבל בפועל את התקבולים בגינן.

כלומר, מדובר בעסק שלכאורה נחשב לרווחי, "על הנייר", לפי דו"ח הרווח והפסד החיובי שלו, אולם בפועל הוא עלול שלא לעמוד בהתחייבויות הכספיות השוטפות שלו, מאחר שאין לו מספיק כספים במזומן כדי לכסות אותן.

בנוסף להבדל זה, קיימים גם שני הבדלים נוספים בין הדו"חות הללו:

 • רישום המע"מ. דו"ח תזרים המזומנים כולל רישום של התקבולים והתשלומים עם המע"מ, ורישום של התשלום החודשי/דו חודשי לרשויות מע"מ. לעומת זאת, בדו"ח רווח והפסד אין התייחסות למע"מ.
 • רישום הלוואות.  דו"ח תזרים מזומנים מציין את תשלומי החזר קרן ההלוואה והן את תשלומי הריבית על הקרן. דו"ח רווח והפסד מציין רק את תשלומי הריבית, שנחשבים כהוצאה, וזאת במסגרת סעיף "הוצאות המימון". הוא איננו מציין את החזרי הקרן כהוצאה, כשם שקבלת הקרן לא נרשמה בו כהכנסה.

מאמר זה נכתב על-ידי שלומי גבאי, יועץ עסקי, מנטור למנהלים ויועץ אסטרטגי. בכל שאלה והתייעצות, ניתן להשאיר פנייה באתר או ליצור קשר טלפוני.

אני מזמין אתכם לעשות את הצעד הראשון בשיחת ייעוץ ללא התחייבות

שלומי גבאי
שלומי גבאי

יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם.

מאמרים נוספים

אודות שלומי גבאי

שלומי גבאי, יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם. בתהליך הליווי, מבצע שלומי אנליזה לעסק ברמת המאקרו והמיקרו.

למידע נוסף >>>

תוכן עניינים

דברו איתי